Privacybeleid

Volgens de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescher­ming van natuurlijke personen met be­trekking tot de verwerking van persoons­gegevens en het vrij verkeer van dergelijke gegevens, verschaffen wij u de volgende informatie.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Interhome n.v., met maatschappe­lijke zetel te 1831 Diegem (België), Lam­broekstraat 5C, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van de verwer­king. De data wordt bewaard bij

Interhome AG
Sägereistraße 27
CH-8152 Glattbrugg
eMail: marketing@interhome.com

De verwerking van uw gegevens gebeurt om u de diensten te verlenen waarvoor u bij ons ingeschreven bent (bv. om via e-mail op de hoogte te worden gehou­den van het laatste Interhome n.v. nieuws en promoties, om uw informatie­aanvragen en/of opmerkingen bij onze diensten te verwerken en voor de ver­werking en bevestiging van uw online boekingen).

Naast de informatie in verband met de diensten waarvoor u zich heeft inge­schreven, kunnen we contact met u opnemen voor andere informatie en in verband met andere diensten van Interhome die u kunnen interesseren.

Interhome n.v. zal uw persoonsgegevens enkel voor de hierboven vermelde doel­einden verwerken.

Overeenkomstig het bovenstaande en behalve in de mate dat de mededeling van persoonsgegevens aan bedrijven wiens tussenkomst als verwerkers van persoonsgegevens voor rekening en onder de controle van Interhome n.v. vereist is om de voormelde doeleinden te verwezenlijken, zal Interhome n.v. geen persoonsgegevens meedelen, verkopen, verhuren of uitwisselen met enige andere organisatie of entiteit, ten­zij u daar op voorhand van op de hoogte werd gebracht en u er uitdrukkelijk mee instemde, of tenzij anders vereist door de wet.

We vestigen uw aandacht op het feit dat u het recht heeft uw persoonsgegevens in te kijken en te beperken en, waar dit gepast is, rechtzetting te vragen van verkeerde gegevens die op u van toepas­sing zijn. U kan zich bovendien op ieder ogenblik, op eenvoudig verzoek en kos­teloos, verzetten tegen de verdere ver­werking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Deze rech­ten kunnen worden uitgeoefend door het versturen van een e-mail met betrekking tot uw eventuele vragen naar info@interhome.be of per post naar het bovengenoemd adres.

Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites die geen eigendom zijn van, of niet beheerd wor­den door Interhome n.v.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Interhome n.v. niet verantwoordelijk is voor de privacy­praktijken op dergelijke websites en dat dit privacybeleid enkel van toepassing is op de gegevens die op onze website ver­zameld worden.

Cookies en action tags
We verzamelen ook passief niet per­soonlijk identificeerbare informatie door het gebruik van «cookies» en «action tags». Als u bent ingelogd op onze web­site, verwerken en gebruiken wij uw IP adres van uw computer en andere gege­vens zoals datum, tijdstip en bezochte website pagina’s. Deze informatie slaan wij op. Deze gegevens worden uitslui­tend gebruikt om anonieme statistische analyses uit te voeren ter verdere ont­wikkeling en verbetering van onze web­site. Persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postadres, e-mailadres, fax- en telefoonnummer worden alleen opge­slagen als u die tijdens het boekingspro­ces opgeeft.

«Cookies» zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst teneinde uw webbrowser te identifice­ren, evenals de activiteiten van uw com­puter op onze website en andere web­sites. Cookies kunnen worden gebruikt om ons toe te laten statistisch na te gaan hoe u onze website gebruikt, ten­einde onze online aanbiedingen te ver­beteren, of om de populariteit van een bepaalde inhoud te bepalen. U dient geen cookies te aanvaarden om onze website te gebruiken. Hoewel de meeste browsers initieel op het aanvaarden van cookies zijn ingesteld, kan u uw browser instellen zodat u wordt verwittigd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies geheel te weigeren. De meeste browsers verstrekken informatie over de wijze waarop dit kan gebeuren in de «Help» sectie van de werkbalk. Hoewel u geen cookies hoeft te aanvaarden om toegang te hebben tot onze website, kan het weigeren ervan leiden tot een minder goede werking van bepaalde aanbiedingen, kenmerken of producten van onze website en kan u een verlies van gebruiksgemak ondervinden.

«Action tags,» ook gekend als webba­kens of gif tags, zijn een webtechnologie die wordt aangewend om het gebruik van een website na te gaan, zoals het aantal keren dat een bepaalde pagina werd bekeken. Action tags zijn niet zichtbaar voor u en elk deel van onze website, inbegrepen publiciteit of e-mail die door ons wordt gestuurd, kunnen action tags bevatten. We kunnen van tijd tot tijd beroep doen op verschillende derden teneinde het gebruik van onze website na te gaan middels action tags op onze website.

Door het gezamenlijk gebruik van cookies en action tags kunnen wij waar­devolle informatie verzamelen voor de verbetering van onze website en onze online aanbiedingen, en om de doeltref­fendheid van onze reclame- en marke­tingcampagnes te meten.

Tenslotte weze opgemerkt dat adver­teerders en andere derden ook hun eigen cookies of action tags kunnen gebruiken wanneer u op hun advertentie of snelkoppeling naar hun website of dienst klikt, op of vanuit onze website. Dit privacybeleid regelt het gebruik van cookies of action tags op dergelijke der-de websites niet, noch het gebruik ervan door aanbieders van advertenties van derden.

Veiligheid
Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, maakt de website gebruik van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Indien uw browser uitgerust is met SSL zal uw transactie dus automa­tisch beveiligd zijn.

Contact
De contactpersoon voor alle vragen en verzoeken in verband met gegevensbescherming, alsook de uitoefening van het recht op toegang en correctie is:

Interhome AG
Sägereistrasse 27
CH-8152 Glattbrugg
eMail: info@interhome.ch

Interhome NV/SA
Jan Emiel Mommaertslaan 20A – Bus 8
BE-1831 Diegem
eMail: info@interhome.be